Posted by Elli on kesä 6, 2019

Rekrytointiprosessi

Onnistuneella rekrytoinnilla on suuri merkitys siinä vaiheessa, kun yritys haluaa tavoittaa seuraavan huipputyöntekijän tiimiinsä ja varmistua siitä, että hakija ymmärtää asetetut vaatimukset ja näkee tarjouksen mielenkiintoisena mahdollisuutena uusiin haasteisiin.

Rekrytointisuunnitelmaa laatiessa ei pelkästään pyritä löytämään kaikkien sopivin ja pätevin henkilö kyseiseen työtehtävään, vaan myös tuomaan esille ne edut ja mahdollisuudet joita yrityksellä on tarjota uudelle alaiselle. Toivottuihin tuloksiin päästäkseen on ennen varsinaisen rekrytoinnin aloittamista tehtävä hyvä suunnitelma ja mietittävä tarkasti millä menetelmillä ja mitä kanavia käyttäen lähdetään suorittamaan prosessia. Kaikki lähtee arvostuksen osoittamisesta molemmille osapuolille ja sen tunnustamisesta, että työnhakuprosessi on usein vaativa ja jopa stressaava kokemus, joka otetaan vakavasti ja tosissaan. On tärkeää, että rekrytoija pyrkii olemaan mahdollisimman ennakoiva ja informoi hakijoita prosessin etenemisestä ja pitää ajan tasalla myös ne henkilöt, jotka eivät päässeet seuraavaan vaiheeseen asti. Näin varmistetaan, että hakijalle jää positiivinen muistijälki, eikä epätietoisuuteen jääminen aiheuta ikäviä tunteita yritystä kohtaan.

Rekrytointiprosessi
Rekrytointiprosessi

Viestinä on siis isossa roolissa rekrytoinnin aikana ja yrityksen maineen kasvattaminen reiluna ja kunnioittavana työnantajana kiirii tänä päivänä yllättävän nopeasti ihmisten keskuudessa. Yrityskuvaa rakentavat parhaiten teot ja ammattimainen suhtautuminen myös niihin, jotka eivät tulevaisuudessa tule toimimaan sen alaisuudessa tai edes välttämättä asiakkaan ominaisuudessa. Hyvä suunnitelma ottaa huomioon kaiken mahdollisen. Kuinka montaa henkilö ollaan hakemassa? Mitkä ovat vähimmäisvaatimukset ja minkä osalta voidaan joustaa? Millaista persoonaa ollaan etsimässä ja mitä muita kuin koulutuksen tuomia taitoja vaaditaan? Työsuhteen kesto ja rahalliseen palkkaan liittyvät seikat ovat tietysti selvillä ennen hakuprosessin aloittamista. Hakemuksesta kannattaa laatia mahdollisimman selkeä ja tärkeimmät asiat tulee olla esillä ymmärrettävästi. Näin vältytään turhalta työltä ja tavoitetaan todennäköisemmin oikeat henkilöt. On myös osattava miettiä, mitä tuleva työntekijä pitää tärkeänä ja mikä saa henkilön hakemaan paikkaa.

Prosessin vaiheet

Aivan ensimmäiseksi tehdään tietysti tarvekartoitus, joka kertoo mitä yritys tällä hetkellä tarvitsee. Laaditaan niin sanottu hakuprofiili, josta käy ilmi mihin työtehtävään ollaan palkkaamassa ja mikä on työsuhteen kesto. Määritellään mahdollisimman tarkasti myös se, millaista henkilöä haetaan ja millaista osaamistasoa vaaditaan. Seuraavaksi laaditaan työpaikkailmoitus, jossa tulevat esille kaikki tärkeimmät yksityiskohdat kyseiseen pestiin liittyen ja tarkat ohjeet hakijalle, kuinka edetä hakemuksen suhteen. Yrityksen on syytä miettiä tarkasti, mitä jakelukanavaa kannattaa käyttää, jotta varmasti saadaan toivotunlaiset henkilöt tavoitettua.

Prosessin vaiheet
Prosessin vaiheet

Hakijoiden seulonta ja lupaavimpien kandidaattien kartoitus on yksi haastavimmista vaiheista. Useimmiten hakijalta vaaditaan päivitetty CV sekä vapaamuotoinen hakemus, joiden pohjalta tehdään päätös siitä, pääseekö kyseinen henkilö hakuprosessissa haastatteluvaiheeseen. Myös niiden henkilöiden, joiden työnhakuprosessi päättyy ensimmäiseen vaiheeseen, olisi hyvä saada tieto siitä, että hakemus on vastaanotettu, mutta heitä ei valitettavasti valittu jatkoon. Ne hakijat, jotka vastaavat parhaiten yrityksen tarpeeseen, saavat kutsun haastatteluun. Lopullista päätöstä ei siis milloinkaan tehdä pelkän hakemuksen perusteella, vaan sitä seuraa aina henkilökohtainen haastattelu. Toisinaan tapaamista voi edeltää puhelin- tai videohaastattelu, jonka pohjalta vielä seulotaan niiden määrää, jotka lopulta kutsutaan tapaamiseen. Henkilökohtaiset haastattelut suorittaa yleensä joko ammattirekrytoija tai yrityksen työntekijä, joka on vastuussa hakuprosessista. Haastattelu voidaan suorittaa joko ryhmässä tai yksityisesti ja se voi myös sisältää erilaisia tehtäviä, joista hakijan tulee suoriutua kykyjensä mukaan. Myös niin sanottuja työnäytteitä voidaan pyytää, jolloin hakijalle yleensä järjestetään tilanne, joka muistuttaa oikeaa työtilannetta. Valintapäätöksen jälkeen valitulle henkilölle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja häntä yleensä pyydetään ilmoittamaan työn vastaanottamisesta tiettyyn päivään mennessä. Mikäli henkilö päättää ottaa työn vastaan, käydään työsopimus läpi vielä yksityiskohtaisesti ennen sen allekirjoittamista.

Post a Comment

Comments are closed.